Ränta på ränta effekten – motorvägen till hög inkomst

Att äga aktier med stabil avkastning (”yield”) år efter år gör dig rik snabbare när avkastningen återinvesteras. Går aktierna upp i värde ökar naturligtvis förmögenheten, men även om värdet på aktierna sjunker höjs den passiva inkomsten istället i raskare takt, förutsatt att själva utdelningen inte sjunker nämnvärt. En win-win situation helt enkelt!

Lägre aktiekurs är alltså positivt för portföljens totala yield, eftersom återinvesteringen sker till lägre inköpskurs. Genererar aktieinnehavet dessutom utdelningstillväxt blir effekten på inkomsten ännu mer accelererande. Dock ökar även aktiekursen mest troligt i takt med utdelningen.

För att förklara och åskådliggöra den s k ränta-på-ränta-effekten följer nedan några räkneexempel :

1 000 aktier a 100 SEK köps in för totalt 100 000 SEK med årlig direktavkastning på 5%, d v s 5 SEK i utdelning per aktie. Efter år ett blir utdelningen följaktligen 5 000 SEK. Dessa pengar återinvesteras i nya aktier till oförändrat pris och innehavet blir därefter 1 050 aktier till ett värde av 105 000 SEK. Året därpå delas 5 250 SEK ut (5 SEK x 1 050 aktier). Och så fortsätter det. På fem år är utdelningen ökat med 21% med oförändrat aktievärde. Portföljen har under 5 år gått från 100 000 SEK till 121 400 SEK enbart tack vare utdelningen. Se tabellen nedan. Vi antar att inget externt kapital tillförs, all utdelning återinvesteras, skattesatsen är satt till 0% och courtaget får för enkelhetens skull motsvara avrundningen för återköpen av jämnt antal aktier.

Aktiepris startvärde (SEK) 100
Årlig förändring i aktiepris 0,0%
Antal aktier startvärde (st) 1000
Utdelning startvärde (SEK) 5,0%
Årlig utdelningstillväxt 0,0%
Start År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
Aktiens pris (SEK) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal aktier (st) 1 000 1050 1102 1157 1214 1274 1337 1403 1473 1546 1623
Portföljvärde (SEK) 100 000 105 000 110 200 115 700 121 400 127 400 133 700 140 300 147 300 154 600 162 300
Utdelning (SEK) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Yield ”on cost” (%) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Passiv årsinkomst (SEK) 5 000 5 250 5 510 5 785 6 070 6 370 6 685 7 015 7 365 7 730 8 115
Passiv inkomst per månad (SEK) 417 438 459 482 506 531 557 585 614 644 676
Inkomstökning från startår 5% 10% 16% 21% 27% 34% 40% 47% 55% 62%
Portföljvärdesökning från startår 5% 10% 16% 21% 27% 34% 40% 47% 55% 62%

Skulle nu aktiekursen och utdelningen öka med rimliga 10% resp 5% accelererar portföljvärdet och den passiva inkomsten oerhört snabbt. Då blir portföljvärdet hela 372 202 SEK och inkomstutvecklingen höjd med 134% på 10 år! Se tabellen nedan:

Aktiepris startvärde (SEK) 100
Årlig förändring i aktiepris 10,0%
Antal aktier startvärde (st) 1000
Utdelning startvärde (SEK) 5,0%
Årlig utdelningstillväxt 5,0%
Start År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
Aktiens pris (SEK) 100 110 121 133 146 161 177 195 214 236 259
Antal aktier (st) 1 000 1045 1090 1135 1179 1223 1267 1310 1352 1394 1435
Portföljvärde (SEK) 100 000 114 950 131 890 151 069 172 617 196 965 224 457 255 282 289 813 328 698 372 202
Utdelning (SEK) 5,0 5,3 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,4 7,8 8,1
Yield ”on cost” (%) 5,0% 5,3% 5,5% 5,8% 6,1% 6,4% 6,7% 7,0% 7,4% 7,8% 8,1%
Passiv årsinkomst (SEK) 5 000 5 486 6 009 6 570 7 165 7 804 8 490 9 217 9 988 10 813 11 687
Passiv inkomst per månad (SEK) 417 457 501 547 597 650 707 768 832 901 974
Inkomstökning från startår 10% 20% 31% 43% 56% 70% 84% 100% 116% 134%
Portföljvärdesökning från startår 15% 32% 51% 73% 97% 124% 155% 190% 229% 272%

Slutsatsen är att uthållig eller stigande aktieutdelning ökar den passiva inkomsten i mycket snabbare takt. Vi hjälps åt och hitta rätt aktier som ger denna utveckling 😉

Vad gör du med utdelningen?

Continue Reading

Apple – stabil utdelningstillväxt och massivt återköpsprogram

Apple är ur yieldperspektivet ett högintressant alternativ. Om 10 år är yielden 5,6 % baserat på dagens kurs 105 USD och oförändrat återföringsprogram. Under tiden minskar även Apples aktieantal med ca 5% per år förutsatt oförändrad aktiekurs. Frågan är bara om Apple fortsätter leverera produkter av yttersta världsklass.

Apple redovisade förra veckan ett stabilt resultat för kvartal tre med följande utvalda siffror:

Försäljning (MUSD) 42 400 Utdelning per aktie och år (USD) 2,28 (2,17 % i yield)
Vinst (MUSD) 7 800 Utdelning och återköp (MUSD) – 9 mån 32 754 (9 058 via utdelning)
Vinst per aktie (USD) 1,42 Börsvärde (MUSD) 574 642
P/E tal årsbasis 11,9 Aktiekurs (USD) 105
Kassa (MUSD) 18 237 Antal aktier (Tusen) 5 472 781

Apple generar stabil årlig utdelningstillväxt på 10%. Om tio år delas därför 5,91 USD ut per aktie, d v s 5,6 % i yield baserat på dagens kurs och intakt återföringsprogram. Dessutom har Apple ett massivt återköpsprogram, som innebär att Apple köper och makulerar egna aktier. Effekten är att totala börsvärdet minskar, vilket förbättrar nyckeltalen. Chansen är dock att själva aktiekursen ökar i och med att värderingen sker mot nyckeltal och framtida förväntningar. Återköpsprogrammet ingår i Apples verksamhet att återinföra 250 000 MUSD till aktieägarna innan mars 2018. I praktiken innebär det att antalet aktier minskas med ca 5% per år. Siffran baseras på återköp gjorda under årets första nio månader.

Apples försäljning domineras av Iphone som står för 56,7% av totala intäkterna. Det innebär att bolagets värde på kort sikt står och faller med utvecklingen av Iphoneförsäljningen. Sett till vinstens korrelation med aktiekursen (P/E = 11,9) ser marknaden ut och bedöma att Iphoneförsäljningen peakat. Kassan är på svindlande 18 237 M USD, vilket innebär att det finns likvida medel till utveckling av nya ”killer applications”. Exempel på ett spännande projekt som pågår är utvecklingen av Apple Car med kodnamnet ”Titan”. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad det kommer innebära. Historiskt sett har Apple nästan uteslutande lyckats med sina produktlanseringar. Apple skapar ständigt nya behov som vi inte trodde existerade. Som lök på laxen ligger Apples bruttomarginal på 38% tack vare sin lyckade varumärkespositionering.

Tar Apple plats i din portfölj?

Continue Reading